هزینه صدور کارت برای عضو اصلی 60،000 تومان می باشد
هزینه صدور کارت برای اعضای خانواده عضو اصلی 40،000 تومان می باشد

فرم ثبت نام عضو اصلی تخفیف کارت
فرم ثبت نام اعضا خانواده